Warszawa: 796-018-825 warszawa@szkola-muzyki.pl
Zaznacz stronę

Ważne pytania z zakresu managementu muzycznego i marketingu muzyki

 

Important questions about music management and music marketing- English translation below.

 

Po warsztatach „Professional Skills for Young Artists and Professionals” (o warsztacie napisałam tutaj), nawiązałam kontakt z prowadzącą, dr Anastasia Belina-Johnson z Royal College of Music, osobą, która chętnie dzieli się z muzykami swoją wiedzą na temat marketingu oraz promocji.

 

Dr Anastasia udzieliła mi odpowiedzi na pytania, które zebrałam od znajomych oraz nieznajomych muzyków, zarówno tych początkujących, jak i posiadających duże doświadczenie. Niestety, management muzyczny oraz związane z nim kwestie promocji i marketingu, nadal owiane są mgłą tajemnicy i budzą wiele emocji- od pobłażania, do bezradności.

 

Najwyższy czas coś z tym zrobić! Masz pytania, które chciał(a)byś zadać? Napisz do mnie (ewa@szkola-muzyki.pl) a postaram się odnaleźć odpowiedź! 🙂

A teraz zobaczy, czy pytania zadawane przez innych budzą również Twoją ciekawość…

 

…pytania na temat managera muzycznego…

 

Ewa: Manager jest osobą, która jest odpowiedzialna za planowanie, organizowanie, kierowanie oraz kontrolowanie wielu spraw. Co powinien robić, aby sobie z tym poradzić?

dr Anastasia Belina-Johnson: Manager musi być dobry w zarządzaniu własnym czasem, ale równocześnie musi być elastyczny oraz musi umieć sobie radzić ze stresem oraz nieprzewidzianymi sytuacjami.

 

Ewa: Czy uważasz, że posiadanie managera jest w dzisiejszych czasach koniecznością dla muzyka?

dr Anastasia Belina-Johnson: Nie, niekoniecznie. Myślę, że jeśli muzyk jest dobrze zorganizowany i ma dobrą sieć kontaktów, może sam zarządzać swoimi sprawami. Oczywiście, kiedy sprawy związane z koncertem zaczynają się piętrzyć, muzyk będzie miał coraz mniej czasu, żeby poradzić sobie ze wszystkim. Więc z tego punktu widzenia manager może okazać się potrzebny.

 

Ewa: Muzycy narzekają, że managerowie pojawiają się, kiedy muzyk jest już popularny- oskarżają ich o spijanie śmietanki. Z jednej strony manager jest raczej postrzegany jako asystent, który tylko odbiera telefony, a nie jako osoba, która dba o karierę muzyka w całości. Inne opinie są takie, że jest to osoba, która pozyskuje nowe kontakty i zawiązuje znajomości podczas koncertów, podpisuje nowe kontrakty i negocjuje kwestie finansowe. Jaka jest prawda o managerze? Chodzi mi o to, jakie są najlepsze praktyki w zakresie managementu muzycznego i jaki jest zakres odpowiedzialności managera.

dr Anastasia Belina-Johnson: Manager musi bardzo dobrze znać swojego artystę. Musi umieć reprezentować go efektywnie, oraz budować kontakty i sieci znajomych, które pomogą artyście dalej się rozwinąć. Z tego powodu manager musi zainwestować dużo czasu w swojego artystę.

 

Ewa: Czy wśród managerów popularne jest tworzenie planu marketingowego dla muzyków? Jakie są Twoje obserwacje?

dr Anastasia Belina-Johnson: Tak, zwykle tak robią, ale równie często współpracują z managerami od marketingu, którzy robią to za nich.

 

…pytania odnośnie rozpoczęcia kariery…

 

Ewa: Mam pytanie od młodej wokalistki, która pyta, jak zacząć budować silną markę w muzycznym świecie. Szczególnie- jak można zrobić to samemu? Pyta również, co jest najważniejsze w muzycznym wideo, na czym trzeba się skupić podczas jego kręcenia. Na co muzyk powinien zwrócić uwagę? Czy masz jakieś ostrzeżenia dla młodych muzyków? Jak marketing może im pomóc?

dr Anastasia Belina-Johnson: Najważniejszym aspektem dla muzyka jest to, aby być autentycznym, co oznacza, że musi być pewny, że to, co robi, jest prawdziwe dla niego samego. Musi przede wszystkim odnaleźć “własną twarz”, sam musi dowiedzieć się, kim jest, jako artysta, a następnie wszystko inne wypłynie z tego w naturalny sposób. Wtedy video będzie prawdziwe i wiarygodne oraz będzie odzwierciedlać artystyczne wartości, które przekazuje muzyk.

 

Ewa: W jaki sposób rozpoznać ludzi, którzy mogą pomóc w karierze? Z kim warto się trzymać, a kogo lepiej unikać? Czasem podczas rozmów o managerach, muzycy czują się zdezorientowani I nie mają pojęcia, komu powinni zaufać.

dr Anastasia Belina-Johnson: Musimy być otwarci na wszystkich i nikogo nie wykluczać, ponieważ nigdy nie wiemy, kto w przyszłości może okazać się pomocny, a kto nie. Pamiętajmy, że ludzie awansują i zmieniają prace. Więc ktoś może być nieinteresujący, kiedy go poznajesz, ale może stać się w przyszłości dyrektorem, promotorem* czy agentem. Moja rada- traktuj każdego z równym szacunkiem.

*Music promotor to rodzaj managera od ogłoszeń (advertising manager), który publikuje i promuje nadchodzące lokalne i ogólnokrajowe wydarzenia na żywo oraz koncerty. Zajmuje się też organizacją wydarzeń, rezerwacją zespołów, oraz rozpromowaniem wydarzenia w taki sposób, aby zebrać dużą publiczność.

 

…pytania o działania w mediach społecznościowych…

 

Ewa: Jaka jest najlepsza rada dla tych, którzy dopiero zaczynają tworzyć muzykę? Jak taka osoba powinna rozpocząć promocję w mediach społecznościowych? Jak powiększyć bazę fanów? Jaki jest najlepszy sposób komunikacji- czy powinniśmy zrobić naszą markę bardziej “ludzką” czy też postować jako “my” lub robić to bardziej formalnie?

dr Anastasia Belina-Johnson: Upewnij się, że profile zawierają aktualne informacje i są regularnie aktualizowane. Zamieszczaj krótkie filmiki lub nagrania wysokiej jakości, nawet jeśli jest to jedynie część utworu. Bądź profesjonalny i nie omawiaj swoich spraw osobistych w mediach.

 

…pytania o wydarzenia na żywo…

 

Ewa: Jak zwiększyć publiczność na koncertach? Jakie są najlepsze praktyki w zakresie organizowania wydarzeń muzycznych?

dr Anastasia Belina-Johnson: Skontaktuj się z osobami z gazet, żeby mogli przeprowadzić z Tobą wywiad, skontaktuj się też z osobami z radia, wyślij zaproszenia do osób, których masz w kontakcie I poproś, aby przekazali dalej. Używaj Twittera, Facebooka, oraz innych odpowiednich mediów, oraz pomyśl o innych sposobach przyciągnięcia uwagi.

 

…pytania o najlepsze praktyki związane z managementem muzycznym…

 

Ewa: Ostatnio czytałam książkę Mike King`a “Music marketing. Press, promotion, distribution and retail”[recenzja tutaj], wydaną przez Berklee Press Boston w 2009 roku. Czy są inne książki, które możesz polecić z tego tematu? Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat dobrych praktyk z zakresu managementu muzycznego? Które ośrodki akademickie w tym przodują? Znalazłam ciekawy kurs online prowadzone przez Uniwersytet Berklee. Myślisz, że warto rozważyć zrobienie go?

dr Anastasia Belina-Johnson: Kursy mogą być pomocne, ale myślę, że zawsze najlepiej jest nawiązać kontakty i uczyć się od innych. Uczyć się poprzez robienie czegoś samemu. Książki z zakresu managementu oraz promocji bardzo szybko stają się nieaktualne, więc w zasadzie nie jest możliwe polecenie czegoś, co będzie aktualne i odpowiednie.

 

Dr Anastasia Belina-Johnson pełni funkcję Assistant Head of Undergraduate Programmes w The Royal College of Music, w Londynie. Jest wykładowcą, muzykologiem, muzykiem. Jej bogate portfolio zawiera projekty m.in. z zakresu planowania strategicznego, rozwoju przywództwa oraz rozwoju artystycznego.

Ewa Maria Hordejuk zajmuje się zarządzaniem oraz marketingiem muzyki. Od 2012 roku współpracuje z profesjonalnymi muzykami. Finalistka konkursu „Bizneswoman roku 2014” w kategorii debiut roku za strategię oraz prowadzenie Music School- największej w Polsce szkoły muzyki dla dorosłych, w której obecnie pełni funkcję dyrektora strategicznego.

 

Music management and music marketing

 

After the workshop „Professional Skills for Young Artists and Professionals” by dr Anastasia Belina-Johnson from Royal College of Music, I asked musicans what questions would they ask if they had a chance.  I collected all of them and asked dr Anastasia for help. Here are the answers, enjoy!

If you have any other questions, feel free to contact me at ewa@szkola-muzyki.pl

 

Question about manager

 

Ewa: Manager is a person who is responsible for planning, organising, directing and controlling many of things. What actions should be included in each of these activities?

dr Anastasia Belina-Johnson: The manager must be good at managing his or her own time, and at the same time be flexible and be able to deal with stressful and unexpected situations.

 

Ewa: Do you think that manager is a must-have for musician nowadays?

dr Anastasia Belina-Johnson: Not necessarily. I think that if a musician is well organised and well connected, they can manage their own affairs. Of course, when the concert activities grow, there will be less time for the musician to manage them. So, at some point a manager might be needed.
Ewa: Musicians complain that managers show up when musician is already popular and acuses them of only drinking the cream. On one hand manager is being seen more like a assistant who only anserws phone, not the person who takes care of career as a whole. On the other hand it is a person that is networking during concerts, signs up new contracts and negotiates financial mattes. What is the real truth about managers? By this I mean the best practicies in music management and scope of manager’s responsibilities.

dr Anastasia Belina-Johnson: A manager must really know their artist. They must be able to represent them effectively, and to build up the connections and networks which will help he artist to develop further. So, a manager must invest a lot of time in their artist.

 

Ewa: Is it popular that managers prepare musician’s marketing plan? What are your observations?
They usually do, but they will also work with marketing managers who would do it for them.

dr Anastasia Belina-Johnson: They usually do, but they will also work with marketing managers who would do it for them.

 

Question about starting career

 

Ewa: I got a question from a young singer that asks how to start building a strong brand in music world? Especially how one should do in on his own. She also asks what is the most important in music videos and on what she should focus when doing these. On what should musician pay the most attention? Do you have any warnings for young musicians? How marketing could help them?

dr Anastasia Belina-Johnson: The most important aspect is for the musician to be authentic, which means to really know that what they are doing is true to themselves. They need to find their own face first, to really know who they are as artists, then everything else will flow naturally out of it.

 

Ewa: Music video will feel true and real and reflect the artistic values the musician embodies.
How to recognize people that can help us in career? Who is worth to stand by and who should be distanced? Sometimes during talks about managers, musicians feel confused and have no idea who should be trusted.

dr Anastasia Belina-Johnson: We must be open to all, and not dismiss anyone, because we can never tell who will be helpful to us in future and who will not. Remember that people get promoted and get new jobs. So, someone might not be important when you meet them, but they can become a director or a promoter* or an agent in future. So, treat everyone with equal respect.

*Music promoter is someone who will publicize and promote upcoming local or national live events and concerts. He or she will also organize the events, book the band or bands, and advertise in a way to bring in as many people as possible, which in turn, will bring in profits.

 

Question about social media

 

Ewa: What is the best advice for these who just started making music? How should one start promotion in social media? How to make our fan base larger? What is the best way of communication – shall we make our brand more human and posts as ourselves or make it formally?

dr Anastasia Belina-Johnson: Make sure that the media profiles are kept up to date and renewed regularly. Post a short video or a recording of high quality, even if it is only a section of a piece. Be professional and do not discuss your personal affairs on media.

 

Questions about events

 

Ewa: How to increse publicity on concerts? What are the best practicies about organising music events?

dr Anastasia Belina-Johnson: Contact newspapers so that they can interview you, contact radio, send invites to your contacts and ask them to send them to their own contacts too. Use Twitter, Facebook, and all other appropriate media, and try to think of other ways to attract attention.

 

Questions about knowledge of music management`s best practicies

 

Ewa: I’ve lastly read „Music marketing. Press, promotion, distribution and retail”, Berklee Press Boston 2009, by Mike King (review). Is there any book on that subject that you can recommand? Where can I find more information about best music management practices? Which academic centries are leading in this topic? I found internet courses by Berklee. Do you think these are worth it?

dr Anastasia Belina-Johnson: Courses might be useful, but I think it is always better to make contacts and to learn from them. Learns by doing something yourself. Books on management and promotion become outdated very quickly, so it is almost impossible to recommend something that is current and relevant.

 

 

Dr Anastasia Belina-Johnson is an Assistant Head of Undergraduate Programmes at The Royal College of Music. She is a musican, a musicologyst, a lecturer. Her senior management portfolio includes: Strategic Planning, Leadership Development, Curriculum Development and Design, Institutional Review, Workload Allocation, Efficiency, Student Engagement, and Artistic Development.

Ewa Maria Hordejuk has been working with professional musicans since 2012. Her main interests include managment and music marketing. She is a finalist of „Businesswoman of the year 2014” in the debut category for creating strategy of Music School and managing the school. Music School is the biggest centre for music education for adults in Poland. Now Ewa is a Chief Strategy Officer at Music School.