Warszawa: 796-018-825 warszawa@szkola-muzyki.pl
Zaznacz stronę

Regulamin sklepu internetowego Music School

Opublikowany w dniu 26.02.2018

 

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.szkola-muzyki.pl w zakresie usług realizowanych w Warszawie realizuje Ewa Maria Hordejuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Maria Hordejuk z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 22/23, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 563 238 7119. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail warszawa@szkola-muzyki.pl lub telefonicznie 796 018 825.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.szkola-muzyki.pl w zakresie usług realizowanych w Łodzi realizuje Krzysztof Cygan, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Cygan z siedzibą w 42-240 Rudniki, ul. Leśna 1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP  9471992230. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail lodz@szkola-muzyki.pl lub telefonicznie 733 869 020.

1. Definicje

Używane w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
Kupujący – Osoba dokonująca kupna usługi na stronie www.szkola-muzyki.pl
Sklep – podstrona o adresie https://szkola-muzyki.pl/sklep/
Sprzedawca – podmioty gospodarcze odpowiedzialne za sprzedaż usług, czyli Ewa Maria Hordejuk oraz Krzysztof Cygan (w zależności od miejsca realizacji usługi).

2. Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
3) używając podanych danych dokonać przelewu bankowego na konto placówki w Warszawie lub w Łodzi, zależnie od tego, w której placówce chce zrealizować zakup.

Ewentualnie Kupujący może dokonać płatności w następujący sposób:
1) wybrać produkt
2) Kliknąć w przycisk do płatności przez bezpieczny system płatności Dotpay
3) Poprawnie dokonać opłaty przekazując prawdziwe dane

Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

4. Formy dostawy i metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
1) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2) płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay.

Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem: Odebranie osobiste zamówionej usługi w odpowiedniej placówce w Warszawie lub Łodzi, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu.

5. Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na jego ustaleniu terminu odbioru w placówce zajęć. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wysłania propozycji terminu pierwszych zajęć przez sprzedawcę lub osobę działającą w jego imieniu.

Czas realizacji zamówienia każdorazowo trwa maksymalnie tydzień.

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

6. Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

W celu odstąpienia należy skontaktować się z placówką, z której zakupiło się produkt w sposób mailowy lub telefoniczny i poinformować o chęci odstąpienia od umowy. Skutkiem odstąpienia będzie zwrócenie konsumentowi wniesionej opłaty.

7. Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

9. Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. Postanowienia końcowe

Każda zmiana regulaminu będzie obowiązywała dopiero po opublikowaniu zmian w regulaminie na niniejszej stronie.

W stosunku do umów już zawartych będzie obowiązywał regulamin z chwili zawarcia umowy.