Warszawa: 796-018-825 warszawa@szkola-muzyki.pl
Zaznacz stronę

Regulamin promocji 30 zł mniej

Zapraszamy do skorzystania z promocji drugi pakiet -30 zł. Jeśli chcesz uczyć się na więcej niż jednym instrumencie, jest to bardzo korzystna oferta. Za jeden pakiet zapłać normalnie, a na drugim zaoszczędzisz 30 zł!

REGULAMIN PROMOCJI

  1. Organizatorem promocji jest Music School z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Bracka 22/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

  1. Promocja adresowana jest do klientów MUSIC SCHOOL, tj. takich konsumentów lub przedsiębiorców, którzy w okresie trwania promocji zakupią dowolny pakiet zajęć (czyli minimum 4 lekcje do wykorzystania w okresie jednego miesiąca kalendarzowego) od Organizatora (dalej „Uczestnicy”). Z promocji mogą korzystać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

  1. Promocją objęte są wyłącznie następujące pakiety standard: miesięczny, kwartalny, semestralny.

  1. Promocja trwać będzie od 01 października 2016 do odwołania (pod uwagę brana będzie data wykupienia pakietu).

  2. Promocja polega na możliwości otrzymania przez Uczestnika vouchera rabatowego o wartości nominalnej 30 PLN, do wykorzystania na drugi i następne pakiety, realizowane równolegle do pierwszego, wykupione przez daną osobę dla niej lub innego członka jej rodziny. Zniżka może zostać wykorzystana na pakiet innych przedmiotowo zajęć niż pakiet pierwszy. Zniżka nie obejmuje kursów, które są przedłużeniem poprzednio realizowanych.

  3. W celu otrzymania vouchera rabatowego, o którym mowa w punkcie 5, Uczestnik powinien zakupić w okresie promocji od Organizatora pakiet zajęć miesięczny, kwartalny lub semestralny oraz drugi lub kolejny pakiet miesięczny, kwartalny lub semestralny. Uzyskany kupon rabatowy może zostać zrealizowany dla obniżenia ceny drugiego i kolejnego pakietu po pierwszym wykupionym, które dotyczą innego rodzaju zajęć niż pierwszy pakiet (nauka na innym instrumencie).

  4. W ramach promocji określonej w niniejszym regulaminie, każdy kto zakupi drugi i kolejny pakiet może ubiegać się o kupon rabatowy.

  5. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem promocji będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem promocji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.