Warszawa: 796-018-825 warszawa@szkola-muzyki.pl
Zaznacz stronę

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest fanpage Music School („Organizator”).

 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).

 3. Konkurs trwa od 05.03.2016 do 09.03.2016 do godziny 19:00 .

 4. Warunki i przebieg konkursu:

Uczestnik w komentarzu do posta w którym opisany jest konkurs opisuje, jaki cel do spełnienia by sobie postawił, gdyby wszystko było możliwe. Uczestnicy mogą zamieszczać komentarze do 09.03.2016 do godziny 19:00. Po upływie tego czasu komentarze, które się pojawią, nie będą brane pod uwagę. Organizator wybierze dwa najciekawsze pomysły i poinformuje o tym osoby, które wygrały, za pomocą komentarza na Facebooku.

 1. Nagrodami w konkursie są dwa pojedyncze zaproszenia na Konferencję „Strefa zmian: – życie zawodowe”, która odbędzie się 19 marca 2016 roku w Warszawie.

 2. Zwycięzcami zostaną 2 osoby, które najciekawiej opiszą, jaki cel chciałyby sobie postawić, gdyby wszystko było możliwe.

 3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu, kiedy warunki wygrania nagrody zostaną spełnione.

 4. Nagroda zostanie wysłana na adres e-mail podany przez zwycięzcę.

 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).

 6. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. Może również przekazać nagrodę innej osobie. W takim przypadku należy w wiadomości mailowej przesłanej na adres: biuro@szkola-muzyki.pl podać imię i nazwisko osoby, która skorzysta z nagrody w zastępstwie Uczestnika. Uczestnik nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

 7. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) i nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 wyżej wymienionej ustawy.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 9. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

 11. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku, gdy odpowiedź uczestnika zawiera treści moralnie naganne, sprzeczne z dobrymi obyczajami czy zasadami życia społecznego, naruszające prawo lub z negatywnym wydźwiękiem.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu bez podawania przyczyny.

 13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.