Warszawa: 796-018-825 warszawa@szkola-muzyki.pl
Zaznacz stronę

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu ”Koncert muzyków uczących się grać i śpiewać w Music School. Muzyka. Odwaga – Inspiracja – Marzenia” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu szkoła muzyki dla dorosłych Music School reprezentowana przez Ewę Marię Hordejuk, NIP 563 238 7119, zwaną dalej: „Organizatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas koncertu w dniu 26.06.2016 roku między godziną 17.30 a 20.30.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która:

a) weźmie udział w Koncercie jako osoba z publiczności,

b) będzie obecna podczas ogłaszania wyników konkursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) obecność na Koncercie jako osoba z publiczności

b) chęć do odebrania nagrody.

§ 3 NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są vouchery na usługi ufundowane przez Partnerów Koncertu.

Do nagród tych należy: 3 vouchery na sesję strategiczną rekonstrukcji nawyków, ufundowane przez Architekturę Ciała i Ducha. 3 zaproszenia na aromaterapeutyczny masaż całego ciała świecą, ufundowane przez Bibi Day Spa. Karta podarunkowa na MASAŻ RELAKSACYJNY 60 minut, karta podarunkowa na MASAŻ MASŁEM SHEA 60 min oraz karta podarunkowa na MASAŻ KLASYCZNY, ufundowane przez Mastell. Voucher na Japoński Lifting Odmładzający (refleksologia estetyczna – nieinwazyjny lifting twarzy)

lub refleksologię stóp (leczniczy masaż stóp), ufundowany przez A może masaż. 1 karnet 4 wejść na zajęcia grupowe pracy z ciałem, umysłem i duszą, ufundowane przez studio Cud Grochów. 5 voucherów na sesje coachingowe, ufundowane przez TerazCoach.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie będą osoby z widowni, które zostaną wylosowane spośród wszystkich obecnych oraz poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pod koniec Koncertu.

5. Za przekazanie nagrody zwycięzcom odpowiedzialni są: Partnerzy Koncertu.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania i zrealizowania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.szkola-muzyki.pl